8'LİK KİLİTLİ PARKE TAŞI

ARDANUÇ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

8'lik Kilitli Parke Taşı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/488033

1-İdarenin

a) Adı

:

ARDANUÇ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

MERKEZ MAHALLESİ 7 MART CADDESİ 19 08300 ARDANUÇ/ARTVİN

c) Telefon ve faks numarası

:

4666112179 - 4666112011

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

8'lik Kilitli Parke Taşı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2.621.00 m² alan için 94.356 adet 8'lik Kilitli Parke Taşı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Ardanuç Belediyesi sınırları içerisindeki inşaat alanına

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden 5 (beş) iş günü içerisinde peyder pey 12 ay bitene kadardır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandığı tarihtir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

31.05.2023 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ARDANUÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARDANUÇ/ARTVİN

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a)Aday veya İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi.

b)Adayın veya İsteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından Aday veya İstekli adına düzenlenen Kapasite Raporu.

c)Adayın veya İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından Aday veya İstekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi.

ç)(Değişik 16/08/2014-R.G./3.MD.) Adaylar veya İsteklilerin  Adlarına veya Unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik ürün deneyim belgesi.

d)Adayın veya İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve Aday veya İsteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

TS 2824 EN 1338 NİSAN 2005 Ürün Standart Belgesi.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01831506