MURGUL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÖKTAŞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ GÖKTAŞ ORMAN DEPOSU İHATA İŞİ İÇİN MAL ALIMI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MURGUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Murgul Orman İşletme Müdürlüğü Göktaş Orman İşletme Şefliği Göktaş Orman Deposu İhata İşi İçin Mal Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                          :2023/1320627

1-İdarenin

a) Adı                                      :ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MURGUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                 :KÜRE MAHALLESİ BORÇKA CADDESİ 15 MURGUL/ARTVİN

c) Telefon ve faks numarası   :04667113015 - 04667113916

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası             :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                      :Murgul Orman İşletme Müdürlüğü Göktaş Orman İşletme Şefliği Göktaş Orman Deposu İhata İşi İçin Mal Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı      :              

1-)Galvanizli Kafes Tel =1800 Metrekare 2-)Galvanizli Gergi Teli =3200 Metre 3-)Galvanizli Dikenli Tel =2200 Metre 4-)2,80 m Eğik Başlı Beton Direk=400 Adet 5-)2,40 m Beton Payanda =68 Adet 6-)Galvanizli Bağ Teli =80 Kg

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer                          :Murgul Orman İşletme Müdürlüğü ambarı

ç) Süresi/teslim tarihi                                            :Sözleşme tarihinden sonra 7 gün içinde teslim edilecektir

d) İşe başlama tarihi                                              :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati               :28.11.2023 - 11:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)     :MURGUL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR YARDIMCISI ODASI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

TSE Belgesi olacaktır

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01935048