ARDANUÇ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İŞ VE ÜRETİM MAKİNELERİ 2023 YILI İHTİYACI AKARYAKIT ALIMI

ARDANUÇ ORMAN İŞLETME MD. DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Ardanuç Orman İşletme Müdürlüğü İş ve Üretim Makineleri 2023 Yılı ihtiyacı Akaryakıt Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/526005

1-İdarenin

a) Adı

:

ARDANUÇ ORMAN İŞLETME MD. DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

b) Adresi

:

Merkez Mahallesi 7 Mart Caddesi No:69 08300 ARDANUÇ/ARTVİN

c) Telefon ve faks numarası

:

4666112032 - 4666112589

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Ardanuç Orman İşletme Müdürlüğü İş ve Üretim Makineleri 2023 Yılı ihtiyacı Akaryakıt Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Euro Dizel Motorin : 35000 litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İdare, sözleşme süresince yüklenicinin deposundan akaryakıt fişi ve kart karşılığında peyder pey alacaktır

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığının, idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecek/ işe başlanacaktır. İşin süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür. İşe başlama tarihi 01.07.2023; işi bitirme tarihi 31.12.2023 tür. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılamaması halinde, İdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir. Malın teslimi bu tarihler arasında yüklenici firmasının Taşıt Tanıma Sistemine sahip istasyonlarından İdare araçlarının ihtiyacı nispetinde peyder pey yapacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

02.06.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Ardanuç Orman İşletme Müdürlüğü, İşletme Müdür Yardımcısı Odası Kat:2 Merkez Mah. 7 Mart Cad. No:69 Ardanuç/ARTVİN

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1-İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Lisansı,

2-İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise, Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun İstasyonlu Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,

3-İsteklinin / isteklilerin bağlı oldukları dağıtım ve pazarlama şirketi ya da ana bayiye bağlı Artvin Merkez ve İlçelerinin sınırları içinde taşıt tanıma sistemi bulunan akaryakıt istasyonu / istasyonlarının varlığını gösterir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun onaylı yazısı / listesi.

d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış İşyeri Açma ve İzin Belgesini, sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

5015 Sayılı Petrol Piyasası gereğince akaryakıt satış izni, akaryakıt satış ruhsat ve faaliyet belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

5015 Sayılı Petrol Piyasası gereğince akaryakıt satış izni, akaryakıt satış ruhsat ve faaliyet belgesi.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Bayilik Belgesi , İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01834665