I-KISIM- ORTAKÖY ŞEFLİĞİ 127 KOD NOLU VE DERİNER ŞEFLİĞİ 468 KOD NOLU ORMAN YOLU YENİ YOL YAPIM İŞİ, II-KISIM - MADENLER ŞEFLİĞİ 185 VE 177 KOD NOLU ORMAN YOLU YENİ YOL

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ARTVİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

I-KISIM- Ortaköy Şefliği 127 kod nolu ve Deriner Şefliği 468 kod nolu Orman Yolu Yeni yol yapım işi, II-KISIM - Madenler Şefliği 185 ve 177 kod nolu orman yolu yeni yol yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN          :               2023/493179

1-İdarenin

a) Adı       :               ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ARTVİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi  :               YENİ MAHALLE STAD SOKAK NO:21 08000 YENİ MAHALLE ARTVİN MERKEZ/ARTVİN

c) Telefon ve faks numarası       :               4662126890 - 4662122660

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası            :               https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı       :               I-KISIM- Ortaköy Şefliği 127 kod nolu ve Deriner Şefliği 468 kod nolu Orman Yolu Yeni yol yapım işi, II-KISIM - Madenler Şefliği 185 ve 177 kod nolu orman yolu yeni yol

b) Niteliği, türü ve miktarı         :              

I.KISIM 127 KOD NO’LU SÜTDAĞIMEVKİİ-İSLAMOĞULLARI MEZRASI ORMAN YOLU YENİ YOL 0+936 KM 468 KOD NOLU HAMAMLI D. - BERSEKAN Y. ORMAN YOLU YENİ YOL 1+310 KM TOPLAM 2+246 KM ORMAN YOLU YENİ YOL YAPIM İŞİ II.KISIM 185 KOD NOLU YUVARLAK T.-BÜYÜKKÖKNAR T. ORMAN YOLU YENİ YOL 1+425 KM 177 KOD NOLU ÇAYLI MAH.-SINIR T. ORMAN YOLU YENİ YOL 2+045 KM TOPLAM 3+470 KM ORMAN YOLU YENİ YOL YAPIM İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :               I.KISIM Ortaköy ve Deriner Orman İşletme Şeflikleri II.KISIM Madenler Orman İşletme Şefliği

ç) Süresi/teslim tarihi :               Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi :               Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati      :               02.06.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :               Artvin Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonu , 4. kat

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/6/2011 tarihli ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede (17.06.2011 tarih ve 27967 sayı ile düzeltilen) yer alan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin Ek 1: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde A) ALT YAPI İŞLERİ'nin I. GRUP: KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ, V.GRUP: KARAYOLU İŞLERİ ( Alt yapı-Üst yapı ) ve IX.GRUP : SU YAPILARI işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Orman Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01832330