YUSUFELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 7150 KCAL/KG’LİK PARÇA FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE İTHAL LİNYİT KÖMÜRÜ ALIMI İŞİ (70 TON) (TAŞINMASI VE AMBARDA İSTİFLENMESİ DAHİL)ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-YUSUFELİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜYusufeli Orman İşletme Müdürlüğü 7150 Kcal/Kg’lik Parça Fındık Büyüklüğünde İthal Linyit Kömürü Alımı İşi (70 ton) (Taşınması ve ambarda istiflenmesi dahil) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN          : 2023/907878

1-İdarenin

a) Adı       : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-YUSUFELİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi  : Kaçkar Mahallesi Şehit Er Muammer Ergen Sokak No:1 08800 YUSUFELİ/ARTVİN

c) Telefon ve faks numarası :   4668112046 - 4668112374

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı       : Yusufeli Orman İşletme Müdürlüğü 7150 Kcal/Kg’lik Parça Fındık Büyüklüğünde İthal Linyit Kömürü Alımı İşi (70 ton) (Taşınması ve ambarda istiflenmesi dahil)

b) Niteliği, türü ve miktarı : 70 ton

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yusufeli Orman İşletme Müdürlüğü idari bina ve lojmanlara ait kazan dairesine teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi : Alıma konu mal sözleşme imzaladıktan sonra 20 gün içinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içerisinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 22.09.2023 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Yusufeli Orman İşletme Müdür Yardımcısı Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekliler, Valiliklerce verilen izin belgelerinden  “Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi” ile “yetki belgesini” vereceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İstekliler, Valiliklerce verilen izin belgelerinden  “Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi” ile “yetki belgesini” vereceklerdir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01887670