ŞAVŞAT BELEDİYESİNE AİT ARAÇ SATIŞI  İHALE İLANI

 Belediyemize ait aşağıda  plaka, modeli, muhammen bedeli ve  geçici teminatı belirtilen aracın  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma  teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

       1- İhale 11.10.2023 tarihinde saat 14.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
  2- İhaleye katılabilmek için şartnamede belirtilen gerekli belgeleri kapsayan ve içinde geçici teminat makbuzu bulunan ihale dosyasının 11.10.2023 Çarşamba  günü saat  12.00’ye kadar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
       3- İhale ile ilgili tüm vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir
       4- İhale şartları ve detaylı bilgiler Şavşat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında alınabilir.
       5- İhaleye katılacaklar ihale şartlarını kabul ettiklerini  beyan edip imzalayarak ihaleye katılabilecektir.
       6- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup satışta  ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
       1-18 yaşını doldurmuş olmak.
       2-Onaylı nüfus kayıt örneği ve nüfus cüzdanı sureti
       3-Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
       4-Özel kişiler için adli sicil kaydı(kişi hakkında mahkemelerce verilmiş karar varsa kararın sureti)
       5-İmzalı ihale şartnamesinin teklif dosyasına konulması
       6-Geçici teminatın ve ihale dosya bedelinin yatırılmış olması
       7-Belediyemize borcu olmadığına ait yazının ibraz edilmesi. 
       7-Vekaleten katılım halinde, vekalet aslı veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri ile gerçek kişilerde imza beyannamesi
       8-Dilekçe


    Sıra:      Cinsi :          Plaka :      Marka  :     Model :    Muhammen Bedel :  Geçici Teminat
                                                                                          
      1         Otobüs   08 AAY 874    ISUZU         2008          350.000,00TL.             10.500,00TL


                                                                                                        ŞAVŞAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

#ilangovtr Basın No ILN01896583